Prelucrarea datelor cu caracter personal

ACORDUL PACIENTULUI PRIVIND PRELUCRAREA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În temeiul prevederilor Regulamentului European 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi in temeiul prevederilor din dreptul intern cu toate modificările şi completările ulterioare, parţile convin de comun acord să încheie prezentul acord.

Art.1
În înţelesul prezentului acord, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 • DATE CU CARACTER PERSONAL: orice informaţii care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.
 • PRELUCRARE: orice operaţiune care include colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Art.2
În conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), CLINICA Tinka Smile are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de PACIENT despre el însuşi, un membru al familiei sale ori o altă persoană, pacient/a, al/a Clinicii. Rolul prezentului acord este de a explica modul în care datele personale ale PACIENTULUI sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate şi drepturile ce vă sunt conferite prin lege.

Art.3
Scopul PRELUCRĂRII datelor cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare şi include datele de identificare ale persoanei, diagnosticul şi completarea istoricului medical al pacientului, orice referinţe medicale ulterioare, efectuarea unor rapoarte statistice, raportate la medicul trimiţător, la Casa de Asigurări de Sănătate Locală sau Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau alte organisme autorizate prin lege în acest sens sau îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor oferite. Pentru a oferi servicii medicale de specialitate, pentru a executa intervenţiile necesare conform diagnosticului şi a planului de tratament sau reabilitare agreat, datele dumneavoastră personale pot fi transmise către medici colaboratori externi, tehnicieni dentari, laboratoare de analize medicale colaboratoare, autorităţi publice sau altor persoane abilitate de lege să ceară aceste date, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanţii adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
Datele cu caracter personal furnizate de PACIENT sunt necesare la înregistrarea şi procesarea informaţiilor referitoare la istoricul şi diagnosticul pe care l-aţi solicitat. Este necesar consimtamantul dvs. expres, iar colectarea acestor date are ca scop:

Refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea referirii medicale a investigaţiei pe care doriţi să o efectuaţi, implicit anularea programării şi se poate duce până la refuzul efectuării actului medical.
Dacă v-aţi exprimat acordul pentru ca datele privind starea dumneavostră de sănătate să fie comunicate altor persoane (ex. rude apropiate), operatorul va comunica aceste date potrivit instrucţiunile dumneavoastră.

Art.4
Temeiul legal pentru colectarea şi procesarea datelor solicitate în scopul menţionat mai sus este:

 • consimţământul dumneavoastră expres privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • consimţământul informat la care dumneavoastră sunteţi parte;
 • obligaţie legală izvorâtă ca urmare a raportului juridic dintre dumneavoastră şi clinică.

Avem obligativitatea de a vă anunţa în timp real dacă vom face vreun transfer al datelor personale într-o ţară din Uniunea Europeana sau din afara Zonei Economice Europene.

Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului menţionat mai sus sau în exercitarea unui interes public, într-o perioadă de timp prevazută de dispoziţiile legale şi în conformitate cu prevederile GDPR (Regulamentului).

Vă sunt conferite oricare dintre următoarele drepturi în baza condiţiilor specificate de GDPR (Regulamentul privind protecţia datelor la nivel european 679/2016*), şi anume:

 • dreptul de acces la datele personale;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de ex. cand datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul menţionat mai sus);
 • dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe (de ex. atunci când dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii acelor date);
 • dreptul de a depune o plângere la noi şi/sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor;
 • dreptul de a vă opune prelucrării;
 • dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care aţi consimţit anterior;
 • dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitari către CLINICA Tinka Smile pentru ştergerea evidenţelor datelor personale din baza noastră de date;
 • dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor personale către un alt operator de date personale desemnat de Dumneavoastră;
 • dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această notificare sau în legatură cu utilizarea de către CLINICA Tinka Smile a datelor personale, vă rugăm să ne contactaţi alegând oricare din modalităţile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteţi contacta:

 

Telefon
Adresă

Programeaza-te!

Completeaza formularul pentu a face o programare online si te contactam in cel mai scurt timp!